නිවන් මගරූපස්කන්දය ���������,���������������,������������,���������������,���������������������,������������������

���������,���������������,������������,���������������,���������������������,������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close