පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ��������� ��������������� ��������������� 8

��������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close