පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ��������� ��������������� ���������������

��������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close