පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ��������� ��������������������� ��������������������������� ���������������

��������� ��������������������� ��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close