පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ������������������������ ��������� ���������������

������������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close