දාන කථාපූජා ������������ ��������������� ������ ��������������� ��������������� ��������������������� ���������������

������������ ��������������� ������ ��������������� ��������������� ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close