දාන කථාපූජා ������������ ��������������� ������ ��������������� ��������������� ��������������������� ��������������� 1

������������ ��������������� ������ ��������������� ��������������� ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close