විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ��������������� ��������������������������������� ������ ���������������

��������������� ��������������������������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close