පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ������������ ������ ������������ ��������� ��������������������� ���������

������������ ������ ������������ ��������� ��������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close