පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������������������� - ������������ ���������������

��������������������� - ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close