පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������� ��������� ������������������ ������������������������

��������� ��������� ������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close