පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර ��������������� ��������������������� ������ ��������������������� ���������������������

��������������� ��������������������� ������ ��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close