නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ������������������ ��������� ������ ������������������������

������������������ ��������� ������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close