නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������� ������ ���������

��������� ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close