නිවන් මගනිවන ������������������ ��������������������� 3

������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close