නිවන් මගනිවන ��������������� ������������������ 3

��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close