නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������ ������ ��������������� ������������������

������������ ������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close