නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������� ��������������� ������ ���������, ���������������, ���������

��������� ��������������� ������ ���������, ���������������, ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close