නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������� ��������������� ���������������������

��������� ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close