නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ��������������� ������

������������������ ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close