නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයසම්මා දිට්ඨි ������������ ��������������� ��������������������� 13

������������ ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close