නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයසම්මා දිට්ඨි ��������������� ��������������������� ���������������������������

��������������� ��������������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close