නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයචතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය ��������������� ������ ��������������� 1

��������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close