නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ��������������� ������������������ ������������������ ��������� ���������

��������������� ������������������ ������������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close