නිවන් මගසීලය ��������������� ��������������� ������������ ���������������

��������������� ��������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close