නිවන් මගනිවන ������������������ ��������������� - ������������ ���������������

������������������ ��������������� - ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close