පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������������������� ��������� ��������� ���������������

��������������������������� ��������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close