නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලඅරිහත් ������������������ ������ ������������������

������������������ ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close