පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාරපුඥ්ඥාභිසංඛාර ප්‍රඥාව වැඩිමට කළයුත්ත

ප්‍රඥාව වැඩිමට කළයුත්ත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා