නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු අවස්ථාව අනුව ගති ලක්ෂන මතුවිම

අවස්ථාව අනුව ගති ලක්ෂන මතුවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා