පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ������������������ ������������������, ��������� ��������������� ���������, ������������

��������������� ������������������ ������������������, ��������� ��������������� ���������, ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close