පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ���������������������������������

��������������� ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close