පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ��������������������� ���������������

��������������� ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close