ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ��������������� ��������������� ������ ������������ - ������������������������������

��������������� ��������������� ������ ������������ - ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close