ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ��������� ������������������������������ ������������ ��������������� ������������������

��������� ������������������������������ ������������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close