ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ������������ ������������������ ������ ��������������� ���������������

������������ ������������������ ������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close