ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ������������ ������ ��������� ���������

������������ ������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close