ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ��������� ������ ������������ ��������� -��������������� ������

��������� ������ ������������ ��������� -��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close