ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ��������� ������������ ������������ ������ ������������������������������

��������� ������������ ������������ ������ ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close