ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ������ ������������������ ��������������������� ������������ ������������������ ������������

������ ������������������ ��������������������� ������������ ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close