ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ������ ������������������ ��������� ��������������� ���������

������ ������������������ ��������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close