ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ������������ ������������ ���������������

������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close