ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ������������ ������������������ ������������������������ ���������������

������������ ������������������ ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close