ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ��������������������� ������������

������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ��������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close