ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������ ������ ��������������������������� ������ ������������������ ��������������� ������������������������������

������ ������ ��������������������������� ������ ������������������ ��������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close