ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ��������� ��������� ������������������ ��������� ��������� ������ ���������������

��������� ��������� ������������������ ��������� ��������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close