ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������ ������������������ ��������������������������� ������������������ ���������

������ ������������������ ��������������������������� ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close