ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������������������ ���������, ��������������� ���������������, ��������� ���������������

������������������ ���������, ��������������� ���������������, ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close