ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������������������������ ���������������

������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close