ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������������������ ��������� ���������������

������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close