ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������������������ ��������� ������ ������������������������ ���������

������������������ ��������� ������ ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close