ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������������ ������������ ��������� ��������������� ���������

������������ ������������ ��������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close